Notice: Undefined index: filter-search in /htdocs/public/www/includes/framework.php on line 11 Misteri Selva - Escena

Escena

 

Una construcció fonamental de l'arquitectura catalana del renaixement és la de l'església de Sant Andreu. En ella apreciem la majoria dels trets aquitectònics que defineixen l'escola:

  • Nau única, amb capelles laterals comunicades entre els contraforts.
  • Volta de canó amb llunetes.
  • Introducció a la cúpula amb tambor. La de la Selva, juntament amb la del Santíssim de la catedral de Tarragona, són les primeres construïdes a Catalunya, contemporànies de les de l'Escorial.
  • Galeria alta en forma de tribunes.
  • Aplicació dels ordres en l'organització dels alçats. Predomini del dòric i el toscà.
  • Contrast bicromàtic amb duplicitat de materials entre el parament i els elements del motlluratge.
  • Lliure modificació dels tímpans i entaulaments respecte els models renaixentistes italians.
  • Austeritat decorativa.

PLANTA

De tipus gòtic d'església de nau única amb capelles laterals entre els contrafors, però amb una capçalera quadrada. Tota ella dibuixa un gran rectangle. La composició és simple. Destaca com a novetat, a més de la capçalera, la comunicació de les capelles entre sí i amb sagristies, cosa que comporta una circulació a través de tot el perímetre interior.

La capçalera té un cos central, quasi quadrat, cobert per una cúpula i dues sagristies rectangulars.

La nau està constituïda per sis trams independents, formats per una capella lateral a cada banda, capelles quasi quadrades, comunicades entre sí.

Les capelles laterals s'alcen sobre dos esglaons de pedra picada i configures sis arcades de 22 pams de llum i 40 d'alçada.

Les de les tribunes amiden igual de llum i tenen 36 pams d'alçada. Tant les capelles com les tribunes es comuniquen entre sí.

CONSTRUCCIÓ

L'aparell és de pedra picada de sauló: pilastres, cornises, impostes, esflaons, arcs i altres motllures. La resta està emblanquinat.

Els suports són els contrafors laterals, com en el gòtic.

La coberta, volta de canó amb llunetes, és molt innovadora. La volta descàrrega sobre els arcs formers, peraltats, per sobre les tribunes. Ve reforçada per arcs faixons que neixen de les pilastres de segon ordre i les prolonguen. Com a nou sistema constructiu, és el tipus de material emprat: el maó o rajola.

ELEMENTS CARACTERÍSTICS

Ja hem fet esment d'alguns elements innovadors: capçalera quadrada, comunicació entre tots els espais secundaris, capelles, sagristies, presbiteri, voltes de canó amb llunetes, de maó.

Ens deturarem ara en la cúpula de tambor, que juntament amb la de la capella del Santíssim de la catedral de Tarragona, són les primeres sobre tambor de la Catalunya renaixentista.

EXTERIOR

L'exterior està inacabat. L'espai se'ns mostra com un immens paral.lelepípede ajagut, on sobresurt la inacabada cúpula amb tambor, que defineix la silueta de l'església, sense campanar, creuer, ni desnivells.

altar

exterior esglesia

interior esglesia

 

 

Extret del llibre:
"Església parroquial de Sant Andreu"
Roser Puig Tàrrech
Josep M.T. Grau Pujol